קיימות סיבות רבות לנטיעת עצי נוי, בהן פריחה יפה, צבעי שלכת, הפחתת זיהום האוויר מאבק ופיח, קליטת דו-תחמוצת הפחמן ((CO2 והעשרת האוויר בחמצן. בארצנו החמה, בה עונת הקיץ נמשכת לפחות 8 חודשים בשנה, ישנה סיבה נוספת וחשובה לא פחות ואולי אף חשובה יותר מחלקם - הצל.

כתבו: ניסים פינס, אמנון באומהורן; צילומים באדיבות משתלת אלון

כל המהלך ברחובות ערינו או מנסה למצוא חנייה למכוניתו נתקל כמעט תמיד בבעיה אקוטית – היעדר הצללה שתציל אותו מקרני השמש הקופחת.

באזור המוצל על ידי עצים הטמפרטורה נמוכה ברוב שעות היום והלילה ב-5 מעלות צלסיוס לפחות.

היעדר הצל ברחובותינו אינו גזירה משמים אלא מעשה ידי האדם שבחר בהתעלמות מצרכי הציבור, אם מסיבות של חוסר מקצועיות, המשקללת את האמצעים הטובים ביותר להשגת המטרה ואם מסתם אדישות.
יתכן גם שהסיבה לכך היא שהצל לא הוגדר מעולם כמשאב הנמצא בחסר.
אם נבחן את מספר ימי העיון והכנסים השנתיים שנערכו ונערכים על ידי משרד החקלאות והארגון לגננות ונוף בנושאים כגון משבר המים, נמצא שנערכו עשרות רבות של מפגשים כאלה.
בכל ימי העיון מתמקדים בנושאים כגון "גנים חסכני מים", "גינות ים תיכוניות" ,"צמחים פורחים" ועוד נושאים שכבודם במקומו מונח, אך הבעיה היא שהם חוזרים על עצמם מדי שנה ואף אחד לא מתמקד בראיה האסטרטגית של יצירת מיקרו-אקלים בר-קיימא שיסוכך על רוב המרחב האורבני, יוריד את הטמפרטורה הממוצעת ב 4-5 מעלות ויעלה את איכות האוויר.
יצירת מיקרו-אקלים כזה תשפר את איכות החיים של התושבים, תביא ליציאה מוגברת שלהם לפעילות חברתית חוץ-ביתית וגם תתרום להפחתת צריכת החשמל הנחוצה למיזוג אוויר.


אין לנו ספק שהדגשת החשיבות הרבה של תרומת העצים להצללה ולהפחתת זיהום האוויר בערים תשמש שגריר של רצון טוב אצל המקצצים למיניהם.
האמצעים ליצירת איכות חיים משופרת אינם יקרים, אך התנאי להגשמת המטרה הוא מכלול פעולות הכרוכות זו בזו ורק נקיטה כוללת של צעדים תביא להגשמת המשימה, הנראית לנו משימה לאומית לכל דבר.
חשוב להדגיש שהסיבה הראשונה לנטיעת עצים היא צל והפחתת זיהום האוויר ורק אחר כך פריחה וצבעי שלכת.

להלן הצעתנו להגשמת העניין:
ראיית העץ כמכשיר העיקרי להשגת היעד
לדעתנו, תכליתו העיקרית של עץ רחוב היא לתת צל. אם הצל הוא בראש היררכית הצרכים הרי תכונות כגון פריחה או צבעי שלכת הם משניים.
על העץ הנבחר להיות רחב נוף ככל הניתן בהתחשב בגורמים סביבתיים כגון חוטי חשמל, עמודי תאורה, רוחב המדרכות ועוד.
יש לתת עדיפות עליונה לעצים שהוכיחו את עצמם כ"סוסי עבודה": עצים העמידים למחלות ומזיקים, חסכני מים, בעלי שורשים לא תוקפניים ומאד חשוב - תוחלת חיים ארוכה, שכן רק לעץ מאריך ימים סיכוי להגיע למעמד של עץ צל.

הנהגת תקנות עירוניות הקובעות את מספר העצים לכל תושב

רק כך נוכל להגיע למסה קריטית מספיקה של עצים שיתנו הצללה רצופה ככל הניתן.

הצללת מגרשי חנייה
רוב מגרשי החנייה בארץ חפים מכל צל. יש להגדיר בחוק מחייב את כמות העצים לכל מקום חנייה ומיקומם באתר ובלבד שיהיו עצים רחבי נוף.

מתן אפשרות לחדירת אוויר ומים לקרקע

קביעת מפרט טכני לחיפוי קרקע על ידי מרצפות חדירות למים ואוויר באזור החופף לתפוצת השורשים של העץ, במגרשי חנייה וברחוב, שתאפשר חדירת מים לקרקע ותאפשר לעצים להתפתח לגודל מירבי (מפרט המיושם במדינות אירופיות רבות, בהן הצל לא כל כך בחסר והשמש קופחת פחות).

יישום מערכות השקיה יעילות
התקנת מערכות השקיה לעצים בסטנדרד הגבוה ביותר ולהגדיר את שרידותן לפחות לעשר שנים, שכן רוב עצי הרחוב זקוקים להשקיית עזר גם לאחר ביסוס כדי לצמוח בקצב כזה שמשך הזמן מהנטיעה עד למתן הצל יהיה מינימלי.

מימוש החזון

כדי להגיע למימוש החזון הנ"ל, יש להציבו כמטרה מרכזית בשיח המקצועי בקרב אדריכלי נוף, רכזי גינון במועצות ועיריות וכן להביא להטמעתו בקרב מנהיגי הציבור בהם ראשי ערים ומועצות מקומיות, חברי כנסת ועוד. יש להסתייע בשירותי המשרדים הרלוונטיים: משרד החקלאות, משרד השיכון והמשרד לאיכות הסביבה.

להמשך קריאה על קריוטה נאה